تبلیغات
شاخه نبات - درد قلبی
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الف


Angina is chest discomfort, caused by reduced oxygen supply to the heart

muscle, in relation to its needs.

آنژین ناراحتی قفسه سینه ، در اثر کاهش اکسیژن رسانی به عضلات قلب ، در ارتباط با نیازهای آن است

3nbt3691ufvdebrx6yy.jpg

A regular exercise programme under the doctor's supervision can prevent angina.

انجام تمرینات منظم تحت نظارت پزشک از درد قلبی جلوگیری می کند

akfvn917qrqnr4gkro0.jpg

A supervised weight-loss programme in over-weight persons also reduces

 the chances of angina.

یک برنامه کنترل کاهش وزن  درافراد با وزن  بالا نیز احتمال آنژین صدری را کاهش می دهد

dtpqzdw6wdnt8e31.jpg

Eat a healthy, well-balanced diet and avoid foods high in fat and cholesterol.

غذای سالم  بخورید ، رژیم غذایی متعادل و از غذاهای پر چرب و کلسترول اجتناب کنید

rs7bw3rfs2xcl7l7lhxj.jpg

The blood pressure should be checked regularly and kept as close as possible to 120/80mmHg.

فشار خون باید مرتب معاینه شود  و نزدیک به 120/80تنظیم شود

3cehp1elh25pdk0xcaw.jpg

Get relaxed sleep at night.

خوابی آرام در شب داشته باشید

vkho5325cypvcu1ke31.jpg

Always carry the medicines prescribed by the doctor along with the prescription.

همیشه داروها ی تجویز شده  توسط پرشک و با نسخه او مصرف شود

n4bb5a7jlccxjzwjq3gp.jpg

Take sublingual nitroglycerin/isosorbide

(or the emergency treatment for angina as advised by the doctor)

if stopping an activity doesn't help the pain

 نیتروگلیسیرین  زیر زبانی/ ایزوسورباید بخورید (و یا درمان اضطراری برای آنژین که توسط دکتر توصیه می شود)ء

در صورت توقف فعالیت می کند از درد کمکند

 fxxmfmi2q1twlwlt6fk.jpg

 

Follow-up regularly with the doctor.

تحت کنترل منظم پزشک باشید

yp43htdyptg2ldv47jfy.jpg

Avoid stress.

از استرس دوری کنید

pg6vvv6fjukzhq68cci.jpg

 وبالاخره

خندیدن را فراموش نکنید

4jvxxzgfaa80kj99bwp.jpg
طبقه بندی: پزشکی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS