تبلیغات
شاخه نبات - از فرمایشات مولا
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الف


گروهی به هوای پاداش بندگی خدا کنند ایگونه عبادات از آن سودا گران است . طایفه ای از ترس و آن عبادت بردگان است و قومی از سر شکر و آن عبادت آزادگان است.

آنکس که به خدا ایمان دارد راستی را هر چند هم زیان آور باشد بر دروغ بر نخواهد گزید و از دروغ هر چند هم سودمندتر باشد پرهیز خواهد کرد.

 کمترین کار که در پیشگاه الهی بر شما واجب است آن است که از نعمتهای خود در نافرمانی او یاری نجویید

 دین انسان خرد اوست کسی که عقل ندارد دین ندارد

 بازرگان زیان دیده ورشکست نیست بلکه در حقیقت آن کس که گوهر ایمان خود را از کف داده زیانکار و ورشکست است.
طبقه بندی: مذهبی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS